Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Dokonujemy zapisu operacji gospodarczych, prowadzimy ewidencje majątku trwałego oraz wyposażenia, przygotowujemy zgłoszenia do ZUS oraz deklaracje podatkowe.

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT)
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS

Księgi handlowe

Dokonujemy zapisu operacji gospodarczych, prowadzimy ewidencje majątku trwałego oraz wyposażenia, przygotowujemy zgłoszenia do ZUS oraz deklaracje podatkowe.

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług)
 • rozliczenie właścicieli
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Kadry i płace

Sporządzamy listy płac, obliczamy składki na podatek dochodowy od osób fizycznych, przygotowujemy rozliczenia roczne, obliczamy składki do ZUS, sporządzamy i wysyłamy odpowiednie deklaracje do ZUS, prowadzimy kartoteki pracownicze.

 • listy płac
 • paski wynagrodzeń
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracji ZUS
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia